Læs vores persondatapolitik her


Salgs og leverings betingelser

Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås med Funhall.dk, medmindre Funhall.dk skriftligt tiltræder andet aftalegrundlag.
Funhall.dk kan med øjeblikkeligt varsel ændre salgs- og leveringsbetingelserne.
§ 1
Rådgivning:
1.1. Funhall.dk rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.
1.2. Rådgivning sker alene på grundlag af de af køber fremlagte oplysninger, som ikke efterprøves af Funhall.dk.
§ 2
Tilbud og accept:
2.1. Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Funhall.dk har afgivet accept i form af skriftlig ordrebekræftelse/faktura.
2.2. Funhall.dks ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede produkter. Reklamation over uoverensstemmelser skal ske straks til Funhall.dk.
2.3. Funhall.dk fraskriver sig ansvaret for, hvorvidt produkterne opfylder retsforskrifter i modtagerlandet.
§ 3
Leveringstid/returnering:
3.1. Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen/ fakturaen.
3.2. Leveringstiden udskydes, såfremt køber ikke har afgivet tilstrækkelige oplysninger til udførelsen af ordren og dermed gennemførelsen af salget, eller såfremt der foreligger hindringer, som angivet i § 9.
3.3. Forsinkelse med levering behandles efter de almindelige, køberretlige regler. Køber er dog under ingen omstændigheder berettiget til erstatning.
3.4. Undlader køber at modtage eller afhente varen, kan Funhall.dk hæve handlen og kræve erstatning hos køber.
3.5. Returnering af alle varer sker ved returkomition på 10%
3.6. Returnering af vare i uskadt stand kan foregå iflg. aftale. 3.7. Speciale opmålte samt ikke lagerførte vare kan ikke returneres.
§ 4
Leveringssted og risiko:
4.1. Levering sker ab fabrik, således at køberen bærer risiko for begivenheder, som indtræder efter levering. Dette gælder, selv om Funhall.dk afholder transportudgiften. 4.2. Medmindre det aftales særskilt, drager køber omsorg for udgift til transport, forsikring m.v.
§ 5
Betalingsbetingelser:
5.1. Medmindre andet fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller lignende, skal der betales 50% af fakturabeløbet ved fremsendelse af ordrebekræftelse. De resterende 50% af fakturabeløbet betales senest 8 dage efter levering. Ved produktion af specielle produkter betales 100% forud.
5.2. Ved forsinket betaling skal køber betale rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.
§ 6
Ejendomsforbehold:
6.1. Funhall.dk beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er erlagt.
§ 7
Mangelsansvar:
7.1. Køber skal ved modtagelsen gennemgå leverancen for at sikre sig, at det leverede er mangelfrit og i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. Såfremt køber ønsker at påberåbe en mangel, skal reklamation ske straks ved modtagelsen eller straks efter, at manglen har vist sig.
7.2. Funhall.dks mangelsansvar for arbejds – og materialefejl er 12 måneder fra levering. Funhall.dk er dog alene ansvarlig for måfremt køber godtgør, at købet er mangelfuldt.
7.3. Viser der sig i garantiperioden fejl, som nævnt i § 7, stk. 1., er Funhall.dk berettiget til at foretage afhjælpning på eget værksted, hos køber eller foretage ombytning. Fragt til og fra Funhall.dk
samt udgifter til montage afholdes af køber.
7.4. Såfremt køber godtgør, at gentagne
udbedringsforsøg ikke har afhjulpet en
mangel, kan køber hæve købet. Køber er ikke, medmindre der er tale om et groft uagtsomt for hold fra sælgers side, berettiget til erstatning eller forholdsmæssigt afslag.
7.5. Sælger er dog under ingen omstændigheder ej heller ved grov uagtsomhed ansvarlig for driftstab, tidstab, tab
af avance eller lignende indirekte tab som følge af, at der foreligger en mangel ved det leverede.
7.6. Funhall.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for mangler ved produktet som skyldes materialer, som Funhall.dk har købt hos tredjemand og indføjet i det færdige produkt.
§ 8
8.1. Funhall.dk er ansvarlig for produktansvar for personskade i overensstemmelse med gældende dansk ret.
8.2. Funhall.dk er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser, begået af Funhall.dk eller andre, som Funhall.dk har ansvaret for. Funhall.dk er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for produkter, som er fremstillet af køber eller for produkter, hvori genstande, leveret af Funhall.dk, indgår.
8.3. I den udstrækning Funhall.dk måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Funhall.dk skadesløs i samme omfang, som Funhall.dks ansvar er begrænset efter disse leveringsbetingelser. Dersom tredjemand frem sætter krav mod en af parterne i henhold til denne paragraf, skal denne straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Funhall.dk på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.
8.4. Funhall.dk er under ingen omstændigheder, ej heller ved grov uagtsomhed, ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller lignende indirekte tab som følge af en produktansvarsskade.
8.5. Selv om Funhall.dk i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor køberen, bevirker dette ikke, at Funhall.dk har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.
§ 9
Force Majeure m.v.
9.1. Funhall.dk er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for Funhall.dk på grund af naturkatastrofer, arbejdskonflikter, strejke, lockout eller enhver anden omstændighed, så som krig, sabotage, brand, mangel på transportmuligheder, vareknaphed og lignende, som Funhall.dk ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. Funhall.dk påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber.
§ 10
Tegninger og beskrivelser:
10.1. Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimension, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale m.v. er omtrentlige.
§ 11
Lov eller værneting:
11.1. Enhver tvist mellem Funhall.dk og køber afgøres ved anvendelse af dansk ret.
11.2 Værnetinget er hjemtinget for Funhall.dk herunder Vestre Landsret, såfremt de til enhver tid gældende regler for landsretsbehandling er opfyldt.

VIGTIG CORONA information:

HUSK Coronpas for alle gæster på 15 år og derover.

Funhall ApS - Eventcenter i Viborg

Funhall ApS – Eventcenter i Viborg

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk